Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

Deze website wordt gemaakt en onderhouden door Perspect Industrial Products BV. Op het gebruik van deze website zijn onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik van deze website geeft u aan dat u akkoord bent met en gebonden bent aan onderstaande gebruiksvoorwaarden. Perspect Industrial Products BV kan onderhavige gebruiksvoorwaarden wijzigen. U bent dan gehouden aan deze wijzigingen.

Disclaimer

Perspect Industrial Products BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die volgt of verband houdt met het gebruik van deze website of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De informatie van deze website is afkomstig van Perspect Industrial Products BV of derden. Hoewel bij samenstellen en onderhouden van deze website zeer zorgvuldig wordt gewerkt, kan Perspect Industrial Products BV niet instaan voor eventuele fouten, onvolledigheden en minder recente informatie. Derhalve aanvaardt Perspect Industrial Products BV geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolledigheden en minder recente informatie. Perspect Industrial Products BV kan evenmin garantie bieden dat deze website werkt zonder gebreken of dat deze website en de daaraan gekoppelde servers vrij zijn van onvolkomenheden. Perspect Industrial Products BV kan evenmin instaan of de door u geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Privacy

Perspect Industrial Products BV zal uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze verwerken. Alle persoonsgegevens aan Perspect Industrial Products BV verstrekt worden als vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt en verwerkt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld ten behoeve van een aanvraagformulier). Perspect Industrial Products BV geeft derden alleen inzage in persoonlijke gegevens wanneer daartoe een wettelijke verplichting zou bestaan of indien u zelf uitdrukkelijk toestemming geeft voor het openbaar maken van uw gegevens. U hebt te allen tijden inzage in uw persoonsgegevens en kunt deze door middel van een schriftelijk verzoek laten wijzigen of verwijderen. Perspect Industrial Products BV verzamelt statistische informatie over bezoeken aan de website. Deze gegevens worden gebruikt om te zien hoeveel bezoekers de website bekijken, hoeveel tijd bezoekers op de website doorbrengen, welke pagina’s het meest worden bezocht, etc. Op deze manier kan Perspect Industrial Products BV de dienstverlening via de website verbeteren. Het statistiekprogramma verzamelt geen persoonlijke gegevens van bezoekers.

Cookies

Perspect Industrial Products BV maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje informatie dat een browser opslaat als klein bestandje op je computer, smartphone of ander apparaat. Cookies zijn niet schadelijk voor de computer en je kunt ze zelf op ieder moment via de browser verwijderen. U kunt dit echter alleen zelf doen, aangezien de cookies op uw computer opgeslagen zijn. Het verwijderen van de cookies kan echter wel het functioneren van de website negatief aantasten. Perspect Industrial Products BV gebruikt cookies om de dienstverlening zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers van de website. Perspect Industrial Products BV plaatst verder cookies op uw computer, smartphone of ander apparaat om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

Auteursrechten

Alle informatie op deze website – waaronder, maar niet beperkt tot, teksten, grafisch materiaal en logo’s – zijn auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is dan ook niet toegestaan deze informatie te distribueren, verkopen, verveelvoudigen of op enige wijze te veranderen, zonder schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het auteursrecht op deze informatie. Perspect Industrial Products BV heeft het recht de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van haar website te verwijderen indien sprake is van inbreuk op rechten van derde(n).

Ingezonden materiaal

Auteurs van ingezonden gegevens behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materieel te publiceren op de website en op te slaan in (elektronische) databanken en ander bestanden, zonder een vergoeding verschuldigd te zijn. Perspect Industrial Products BV behoudt zich het recht voor materiaal te verwijderen, in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal. Perspect Industrial Products BV zal bij publicatie een bronvermelding opnemen.

Links

Deze website bevat links naar andere websites en bronnen die onderhouden worden door derde(n). Perspect Industrial Products BV biedt deze links aan als service. Perspect Industrial Products BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de daar beschikbare informatie, geleverde zaken en diensten, het geldende privacybeleid of de beschikbaarheid van deze andere websites en bronnen. Voorts is Perspect Industrial Products BV niet aansprakelijk voor eventuele virussen of ander zaken met een schadelijk karakter op de websites en bronnen die via de links bereikbaar zijn.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met Perspect Industrial Products BV die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van deze website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Perspect Industrial Products BV voorkeur geeft het geschil aan het oordeel van een andere Nederlandse rechter te onderwerpen die naar de normale regelen bevoegd is.