Algemene voorwaarden

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Perspect Industrial Products: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Perspect Industrial Products B.V.

Opdrachtgever: de wederpartij van Perspect Industrial Products B.V.

Overeenkomst: de aan de rechtsbetrekking tussen Perspect Industrial Products B.V. en Opdrachtgever ten grondslag liggende Overeenkomst ter zake o.m. koop, huur, huurkoop, lease e.d.

Materieel: het door Perspect Industrial Products B.V. aan Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst ter beschikking gestelde/geleverde materieel.

 1. Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Perspect Industrial Products B.V. en Opdrachtgever tenzij van deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Indien meerdere personen zich als Opdrachtgever verbinden zullen zij hoofdelijk voor de nakoming van de verplichtingen jegens Perspect Industrial Products B.V. aansprakelijk zijn.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Perspect Industrial Products B.V., waarbij derden betrokken zijn, daaronder ook begrepen werknemers, onderaannemers en ingeschakelde hulppersonen van zowel Perspect Industrial Products B.V.. als Opdrachtgever.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze voorwaarden kennen een algemeen deel (hoofdstuk ‘Algemeen’) dat van toepassing is op alle overeenkomsten tussen Perspect Industrial Products B.V. en Opdrachtgever. Daarnaast zijn er in deze overeenkomst bepalingen opgenomen die louter zien op de huur, lease en/of huurkoop van materieel (hoofdstuk ‘Huur’) respectievelijk bepalingen die zien op de koop van materieel (hoofdstuk ‘Koop’).
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Perspect Industrial Product B.V. en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. Aanbiedingen en offertes
 7. De door Perspect Industrial Product B.V. gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Perspect Industrial Product B.V. is slechts aan de aanbiedingen en offertes gebonden indien en zodra de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk door Perspect Industrial Product B.V. is bevestigd.
 8. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Perspect Industrial Product B.V. zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele andere te maken kosten, waaronder vervoers-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 9. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Perspect Industrial Product B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt slechts overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, als Perspect Industrial Product B.V. dat expliciet aangeeft.
 10. Een samengestelde prijsopgave verplicht Perspect Industrial Product B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 11. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 1. Ontbinding

Perspect Industrial Product B.V. is bevoegd haar nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst door middel van een eenzijdige schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever te ontbinden, indien:

 1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Na het sluiten van de Overeenkomst Perspect Industrial Product B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en deze weigert de in dat kader door Perspect Industrial Product B.V. verzochte deugdelijke zekerheid te stellen.
 3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 4. Opdrachtgever surseance aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Voorts is Perspect Industrial Product B.V. bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 1. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Perspect Industrial Product B.V. op de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar, die als gevolg van de ontbinding daaronder begrepen. Indien Perspect Industrial Product B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 2. Perspect Industrial Product B.V. behoudt steeds het recht om vergoeding van alle schade die zij lijdt ten gevolge van de ontbinding te vorderen.
 1. Aansprakelijkheid

Perspect Industrial Product B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Perspect Industrial Product B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door derden die (a) door Opdrachtgever zijn ingeschakeld of (b) op voordracht van Opdrachtgever zijn ingeschakeld.

Perspect Industrial Product B.V. is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico, dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.

Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld, dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Perspect Industrial Product B.V., dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000,-, dan wel het bedrag dat een voor deze schade aansprakelijke toeleverancier van Perspect Industrial Product B.V. uitkeert ter compensatie van deze geleden schade.

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens Perspect Industrial Product B.V. heeft, dienen binnen 6 maanden na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn schriftelijk door Perspect Industrial Product B.V. te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

Indien Opdrachtgever door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Perspect Industrial Product B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Perspect Industrial Product B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Perspect Industrial Product B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Opdrachtgever vrijwaart Perspect Industrial Product B.V. voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

 1. Overmacht
 1. Perspect Industrial Product B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Perspect Industrial Product B.V. geen invloed kan uitoefenen.
 3. Perspect Industrial Product B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Perspect Industrial Product B.V. haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Perspect Industrial Product B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Perspect Industrial Product B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Perspect Industrial Product B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 1. Betaling en incassokosten
 1. Betaling dient – zonder enige opschorting, aftrek of verrekening met een vordering die Opdrachtgever op Perspect Industrial Product B.V. meent te hebben – te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Perspect Industrial Product B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, de door Perspect Industrial Product B.V. gederfde inkomsten en extra kosten inbegrepen.
 4. Perspect Industrial Product B.V. heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Perspect Industrial Product B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 6. Perspect Industrial Product B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
 8. Indien Perspect Industrial Product B.V. overige kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
 9. Perspect Industrial Product B.V. heeft ten alle tijden het recht te verlangen, dat door Opdrachtgever op voor Perspect Industrial Product B.V. aanvaardbare wijze, met name door de afgifte van een onvoorwaardelijke bankgarantie, zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 1. Geschillen
 1. De Rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Huur

 1. Onderwerp van de Overeenkomst
 1. Perspect Industrial Product B.V. verbindt zich het nader te vermelden materieel, c.q. vermelde materieel aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen op basis van de Opdrachtgever verbindt zich dit materieel conform de Overeenkomst te aanvaarden.
 2. Het blijft aan Perspect Industrial Product B.V. voorbehouden, alleen materieel ter beschikking te stellen, dat op het moment van de Overeenkomst in haar magazijn ter beschikking staat. Perspect Industrial Product B.V. streeft ernaar, het materieel aan de Opdrachtgever te juister tijd ter beschikking te stellen. Deelleveringen zijn toegestaan.
 3. Het materieel wordt ongemonteerd geleverd. Perspect Industrial Product B.V. is niet aansprakelijk voor kosten of schade van Opdrachtgever, voortvloeiende uit niet tijdige levering of deelleveringen door Perspect Industrial Product B.V..
 1. Tarief
 1. Perspect Industrial Product B.V. heeft het recht het overeengekomen tarief aan te passen indien de kostprijs dit naar haar mening noodzakelijk maakt. Een tariefsverhoging gaat in, twee weken nadat de verhoging schriftelijk aan Opdrachtgever is gemeld. Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien hij met de verhoging niet akkoord gaat, in welk geval hij het
 2. materieel onverwijld op zijn kosten aan Perspect Industrial Product B.V. zal overdragen op haar adres in Dordrecht of een andere door Perspect Industrial Product B.V. aan te wijzen locatie.
 3. Perspect Industrial Product B.V. behoudt zich het recht voor een bedrag voor emballage in rekening te brengen aan Opdrachtgever. Ook transportkosten, montagekosten en BTW zijn niet inbegrepen in de prijs.
 1. Contractstermijn
 1. De termijn vangt aan op de in de Overeenkomst vermelde datum of zoveel eerder als het materieel de opslag of het magazijn van Perspect Industrial Product B.V. heeft verlaten en eindigt op de dag van terug levering op de opslag of het magazijn van Perspect Industrial Product B.V..
 2. Opdrachtgever is ook gedurende vakanties, erkende feestdagen, roostervrije dagen, regen- en vorstverlet, of werkstaking de overeengekomen betaling verschuldigd.
 3. Ingeval van huur is de minimale huurtermijn vier weken. Indien het gehuurde materieel binnen vier weken wordt teruggebracht, wordt vier weken gefactureerd, mits schriftelijk geen andere minimale termijn of ander tarief is overeengekomen.
 4. Perspect Industrial Product B.V. behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen termijn het contract niet te verlengen (opnieuw aan te gaan).
 5. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport alsmede de reparatietijd, worden als normale contractstijd beschouwd.
 6. Opdrachtgever is gehouden om aan Perspect Industrial Product B.V. te vergoeden alle kosten, schade en rente die het gevolg zijn van een tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen dan wel tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Perspect Industrial Product B.V.. Tot die kosten en schade worden eveneens gerekend, de verschuldigde huurprijs plus omzetbelasting over de overeengekomen resterende huurtermijn, de kosten van de overeengekomen door Perspect Industrial Product B.V. te leveren zaken en diensten, de kosten van wederverhuur, alle gemaakte en te maken kosten ter incasso zowel in als buiten rechte, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand.
 1. Aflevering en transport
 1. Het materieel dient op het moment van aflevering onverwijld door Opdrachtgever gecontroleerd te worden op voltalligheid aan de hand van de bijgevoegde pakbon. Na controle op voltalligheid en voordat de leverende vrachtwagen vertrekt, dient de pakbon te worden ondertekend en dient Opdrachtgever enige gebreken betreffende de voltalligheid daarop te vermelden, bij gebreke waarvan het recht van Opdrachtgever om op onvoltalligheid een beroep te doen, vervalt.
 2. Indien Opdrachtgever eventuele gebreken aan het materieel niet binnen 5 dagen na ontvangst door Opdrachtgever, schriftelijk aan Perspect Industrial Product B.V. meedeelt, geldt het materieel als in goede orde geaccepteerd.
 3. Het transport van het materieel vanaf het magazijn van Perspect Industrial Product B.V. naar de plaats van bestemming van Opdrachtgever, inclusief het laden en lossen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 1. Gebruik
 1. Het materieel mag alleen worden gebruikt voor doeleinden waarvoor het bestemd is en mag niet worden overbelast. Opdrachtgever draagt zorg voor het materieel en het goed functioneren daarvan alsook voor het goed functioneren van aanwezige beveiligingen op of aan het materieel.
 2. Het materieel mag nimmer worden gebruikt op plaatsen waar het gebruik en/of aanwezigheid enigerlei risico voor het materieel met zich meebrengt. Opdrachtgever dient verplaatsingen van het materieel terstond schriftelijk aan Perspect Industrial Product B.V. te melden. Het is niet toegestaan het materieel vanuit het land van de eerste levering over te brengen naar een ander land zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Perspect Industrial Product B.V..
 3. Perspect Industrial Product B.V. is bevoegd gedurende de contractstermijn de toestand van het materieel en de wijze waarop er mee gewerkt wordt te controleren. Opdrachtgever verleent reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbare toestemming aan Perspect Industrial Product B.V. of door deze aan te wijzen derden toegang tot het materieel.
 1. Teruglevering
 1. Opdrachtgever is verplicht om bij het einde van de Overeenkomst het materieel, gereinigd en compleet terug te bezorgen bij Perspect Industrial Product B.V., tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. De retourbezorging bij Perspect Industrial Product B.V. moet plaatsvinden met een gespecificeerde afleveringsbon voorzien van het getelde aantal retour geleverde goederen. Voorafgaande aan het transport dient Opdrachtgever bij Perspect Industrial Product B.V. informatie in te winnen omtrent de openingstijden van haar opslag of magazijn, alsmede de gewenste plaats van teruglevering.
 2. Als uitzondering op de in art. 14 lid 1 genoemde hoofdregel kan Perspect Industrial Product B.V. bemiddelen in het retourtransport, dan wel daarvoor zelf zorg dragen. In dat geval dient het materieel 3 werkdagen voor einde van de contractstermijn bij Perspect Industrial Product B.V. schriftelijk afgemeld te worden door Opdrachtgever. Het transport van Opdrachtgever naar het magazijn van Perspect Industrial Product B.V., inclusief het laden en lossen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien Perspect Industrial Product B.V. door welke omstandigheden ook niet in de gelegenheid is het materieel op de afgesproken dag op te halen, dient Opdrachtgever het materieel als een goed huisvader te bewaren en verzekerd te houden.
 3. Opdrachtgever heeft het recht om bij teruglevering en de daarop volgende inspectie, aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer vermissing, reinigen, ondeskundig gebruik of daarmee gelijk te stellen zaken of de gevolgen daarvan, die nodig zijn om het materieel terug te brengen in de staat zoals het door Opdrachtgever was ontvangen, komen voor rekening van Opdrachtgever, ook indien deze zonder voorafgaande opgaaf aan Opdrachtgever zijn gemaakt.
 4. Na retourontvangst in het magazijn van Perspect Industrial Product B.V. vindt inspectie en telling plaats van het materieel. Deze inspectie en telling van het materieel, in het magazijn van Perspect Industrial Product B.V., wordt als enige juiste beschouwd. De hieruit voortkomende constateringen en aantallen zijn bindend voor Opdrachtgever.
 5. Na gedeeltelijke terugkomst van het materieel loopt de Overeenkomst voor het restant door totdat het restant materieel ontvangen wordt bij het magazijn van Perspect Industrial Product B.V..
 6. Indien er eventueel teveel materieel retour gebracht is bij Perspect Industrial Product B.V. c.q. teveel is afgegeven aan Perspect Industrial Product B.V., kan dat materieel binnen twee weken na schriftelijke melding van Perspect Industrial Product B.V. door Opdrachtgever worden opgehaald bij het magazijn van Perspect Industrial Product B.V..
 7. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 14.1. genoemde verplichting, heeft Perspect Industrial Product B.V. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.
 1. Eigendomsvoorbehoud bij huur
 1. Alle door Perspect Industrial Product B.V. aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materieel blijft eigendom van Perspect Industrial Product B.V., tenzij in de Overeenkomst anders is aangegeven.
 2. Het materieel mag door Opdrachtgever worden gebruikt op de locatie zoals bij bestelling wordt opgegeven aan Perspect Industrial Product B.V.. Het materieel mag op deze locatie eventueel ook verhuurd zijn aan derden. Voor elke verplaatsing van het materieel moet schriftelijk toestemming worden gevraagd aan Perspect Industrial Product B.V. met melding van de nieuwe locatie, bijvoorbeeld via de website van Perspect Industrial Product B.V.. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het materieel te vervreemden, te verpanden, op enige andere wijze te bezwaren, of zodanig te veranderen dat identificatie bemoeilijkt wordt.
 3. Indien derden beslag leggen op door Perspect Industrial Product B.V. ter beschikking gesteld materieel dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht deze derden erop te wijzen, dat het materieel niet zijn eigendom is. Opdrachtgever dient terstond Perspect Industrial Product B.V. van een en ander in kennis te stellen en aan Perspect Industrial Product B.V. de schade te vergoeden die deze door de maatregelen van derden lijdt.
 4. Voor het geval Perspect Industrial Product B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Perspect Industrial Product B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar het materieel en de eigendommen van Perspect Industrial Product B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 1. Garantie
 1. Perspect Industrial Product B.V. garandeert dat het materieel bij aflevering voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan mogen worden gesteld.
 2. Perspect Industrial Product B.V. staat niet garant voor een gebrek dat is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Perspect Industrial Product B.V., Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het materieel of dit heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het materieel niet bestemd is.
 3. Indien de door Perspect Industrial Product B.V. verstrekte garantie materieel betreft dat door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, welke door de producent van het materieel ervoor jegens Perspect Industrial Product B.V. wordt nagekomen.
 1. Verzekering en schade
 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor diefstal, verlies, vermissing, beschadiging, vandalisme, inbraak, brand, ontploffings- en waterschade etc. van het materieel. Dit geldt voor de periode tussen vertrek van het materieel en aankomst van het materieel bij het magazijn van Perspect Industrial Product B.V.. Opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor schade toegebracht aan het materieel.
 2. Het materieel is niet verzekerd door Perspect Industrial Product B.V.. Opdrachtgever zal de in het voorgaande lid genoemde risico’s verzekeren en verzekerd houden en de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek aan Perspect Industrial Product B.V. ter inzage geven. Daarin zal Perspect Industrial Product B.V. als begunstigde worden genoemd. Bovendien cedeert Opdrachtgever haar claim op haar verzekeraar bij dezen aan Perspect Industrial Product B.V..
 3. Schaden, voortvloeiende uit situaties genoemd in artikel 17.1., dienen door Opdrachtgever vergoed te worden aan Perspect Industrial Product B.V.. De hoogte van de schade is gelijk aan de kosten van herstel c.q. de vervangingswaarde van het materieel, indien en voor zover het materieel vermist, indien en voor zover het materieel verloren is gegaan en indien en voor zover reparatie ervan niet mogelijk is tegen redelijke kosten.
 4. Perspect Industrial Product B.V. is niet aansprakelijk voor schaden en kosten op grond van verlate levering of verlaat ophalen van het materieel.

Koop

 1. Levering
 1. Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Overschrijding van termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Opdrachtgever niet het recht op enige schadevergoeding dan wel om de Overeenkomst te ontbinden en/of het recht op het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken c.q. een andere tussen partijen bestaande overeenkomst.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt levering te allen tijde af fabriek/magazijn. Zodra de verkochte zaken derhalve Perspect Industrial Product B.V. hebben verlaten, geschiedt zulks voor rekening en risico van Opdrachtgever, het is daarbij niet relevant wie voor het vervoer zorg draagt en welk middel van vervoer en welke reisroute wordt gekozen.
 4. Ingeval de Opdrachtgever in gebreke blijft, uit welke hoofde dan ook, de zaken in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Perspect Industrial Product B.V. gerechtigd zijn naar keuze de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever te leveren, de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en de hierdoor ontstane extra kosten bij de 5. Opdrachtgever in rekening te brengen dan wel schadevergoeding te vorderen. In het geval dat de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de Opdrachtgever zijn opgeslagen, is Perspect Industrial Product B.V. nadat de zaken drie weken zijn opgeslagen alsnog gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel schadevergoeding te vorderen.
 1. Eigendomsvoorbehoud bij koop
 1. Alle geleverde zaken blijven uitsluitend eigendom van Perspect Industrial Product B.V. tot aan het moment waarop Opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij Perspect Industrial Product B.V. zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken, en totdat alle overige vorderingen van Perspect Industrial Product B.V. op Opdrachtgever waarvoor Perspect Industrial Product B.V. krachtens artikel 3:92 BW het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig kan bedingen zijn voldaan. Tot dat tijdstip is Opdrachtgever gehouden de door Perspect Industrial Product B.V. geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Perspect Industrial Product B.V. te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Perspect Industrial Product B.V. ter inzage te geven alsmede niet tot be- of verwerking van deze zaken over te gaan.
 2. Zolang Opdrachtgever de eigendom van de door hem gekochte zaken niet heeft verworven, is het de Opdrachtgever verboden de desbetreffende zaken anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, op enigerlei wijze te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. In het geval dat de Opdrachtgever in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening overgaat tot het verkopen en/of leveren van de desbetreffende zaken is Perspect Industrial Product B.V. gerechtigd, zolang de Opdrachtgever niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, tegenover Perspect Industrial Product B.V. heeft voldaan, te vorderen dat de uit deze verkopen aan Opdrachtgever tegenover zijn afnemers toekomende vorderingen aan Perspect Industrial Product B.V. zullen worden overgedragen.
 3. Indien de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Perspect Industrial Product B.V. gerechtigd de door haar geleverde zaken als haar eigendom op te vorderen zowel onder de Opdrachtgever als bij derden na doorlevering, onverminderd haar recht op vergoeding van de door haar geleden schade.
 4. Indien de Opdrachtgever de geleverde, doch nog niet betaalde zaken bewerkt en/of verwerkt en/of voor zijn rekening door derden doet bewerken en/of verwerken, blijft Perspect Industrial Product B.V. eveneens eigenaar van de bewerkte en/of verwerkte zaken, ook al ontstaat door be- en/of verwerking een ander product.
 1. Klachten en retourzending
 1. Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient hij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten of de juiste zaken zijn geleverd, wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen en of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dan wel, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Opdrachtgever deze binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Perspect Industrial Product B.V. te melden.
 3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien Opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in de twee voorgaande leden van dit artikel tijdig te doen.
 4. De prestatie van Perspect Industrial Product B.V. geldt in elk geval als deugdelijk, indien Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 5. Geleverde goederen mogen door de Opdrachtgever uitsluitend teruggezonden worden na schriftelijke akkoordverklaring van Perspect Industrial Product B.V..
 6. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overete verpanden of anderszins te bezwaren. In het geval dat de
 7. Bewerken van CMR-houdende oppervlaktes
 8. Als er mogelijk CMR stoffen (bv. Chroom-6) aanwezig zijn in de te behandelen/te verwijderen materialen, dient opdrachtgever dit vooraf kenbaar te maken. Indien dit zonder melding wel aanwezig blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van opdrachtgever

Opdrachtgever is ertoe gehouden voorafgaand aan de opdracht een test uit te voeren op aanwezigheid van Chroom-6 en de resultaten met Perspect te delen. Indien deze test niet is uitgevoerd kan Perspect dit uitvoeren tegen meerprijs, enige gevolgen die hieruit voortvloeien (zoals ook het stil leggen / opschorten van de werkzaamheden) zijn geheel voor risico en rekening van opdrachtgever.